Gå till huvudinnehållet på sidan

Evenemang i Malmö

Till Evenemang i Malmö
Konstverk med teckning och objekt av Ann Rosén
Bild: Ann Rosén Dilate

Fotograf: Fredrik Weerasinghe

ANN ROSÉN (SE) Dilate • JON NICKLAS LUNDBERG (SE) Temporality is an illusion

Utställning med teckning, video, konstnärsbok, ljudskulptur mm. Exhibition with drawing, video, artist book, sound sculpture etc.

ANN ROSÉN (SE) Dilate & JON NICKLAS LUNDBERG (SE) Temporality is an illusion

Exhibition period: 23 March - 11 May 2024

Opening / Vernissage on Saturday 23 March at 13:00 - 17:00

DJ Zuckerseit (SE) plays during the opening

Thursday 18/4 at 18:00 - 21:00 • Performance with ANN ROSÉN (SE) & JON NICKLAS LUNDBERG (SE)


ANN ROSÉN (f. 1956 in Hörnefors) är kompositören, musikern och bildkonstnären som började sin karriär inom bildkonsten på 1980-talet. Hon studerade vid Konstfack i Stockholm examinerades med en Magisterexamen i fri konst 1988. Sedan 1990-talet har den konstnärliga inriktningen legat på musik och ljudkonst. Verken har bland annat framförts på Kungliga Operan, Moderna museet i Stockholm och South Bank i London. Rosén har spelat på klubbar i Berlin och London, medverkat i allt från undervattenskonserter till internationella festivaler som BIFEM i Australien och HCMF// i Storbritannien. Roséns konst kretsar kring utforskandet av interpersonell kommunikation, hur vi kan förstå oss själva i relation till omvärlden och de barriärer som kan uppstå mellan oss. Hennes konst kan beskrivas som konsekvensen av en handling.

Ljudlandskap och musik uppstår när grafit smälter samman med papper.

Med sitt egenutvecklade instrument och verktyg Graphite Barrier där penna, papper och elektronik sammanfogas till ett instrument spelar Ann Rosén fram teckningar, komponerar och framför musik.

Dilate är en pågående process som startade 2021 med en serie live-streamade konserter, Drawing Sessions, som resulterade i vinylen Dilate.

När Ann Rosén arbetar med bilder är det ljudet som styr resultatet, vid varje Drawing Session genereras ljud och bild. Nu har hon utvidgat sin palett med färg, teckningar har bearbetats och blivit målningar.

I utställningen visas också videopartituret Between som är komponerat för den polska ensemblen Kwartludium. Under utställningsperioden kommer Ann Rosén att spela fram verket Dilate 2.0

Boken Recycling the Work Process som släpptes 2023 och sammanfattar Ann Roséns konstnärliga process i form av ett grafiskt partitur finns också att ta del av i utställningen.


JON NICKLAS LUNDBERG (f. 1976 i Lund) är en multidisciplinär konstnär baserad i Malmö. Hans praktik kretsar kring ljud, men förgrenar sig experimentellt till andra medier där han utforskar deras potential för uttryck genom ljudande sammanflätning. Han är intresserad av participatoriska transformativa processer där definitioner måste omvärderas, och genom det sätta fokus på akuta sociala och politiska frågor. Jon niCklas Lundberg har ställt ut och framfört sin konst nationellt och internationellt.

"Temporalitet är en illusion" erbjuder olika perspektiv på hur vi förhåller oss (eller inte förhåller oss) till rörelse i rummet, vanligtvis benämnt som tid. Publiken är inbjuden att ta del av ett deltagande ljudverk och se videodokumentation av installationen "Full Throttle!", en kritik av miljöexploatering i rymden.

Jon Nicklas Lundberg har studerat konst- och musikrelaterade ämnen vid Konstfack och Lunds universitet. Han har deltagit i internationella residensvistelser och konstprojekt, inklusive Trans-Media-Akademie Hellerau e.V. (Dresden, Tyskland), Crawford College of Art & Design (Cork, Irland) och Elektronmusikstudion "EMS" (Stockholm, Sverige). Parallellt med detta har han fått långvarigt residensstöd från Lunds stad för sitt explorativa projekt ”Sound Sculpture lab”. För närvarande är han involverad i föreläsnings- och workshopserien "1, 2, 3, Playtime", arrangerad av Inter Arts Center (Malmö) och Region Skåne, ett projekt där en utvald grupp konstnärer utforskar samspelet mellan konst, spel och teknologi.


:::::::::::::::::::::::::::::::::: ENGLISH ::::::::::::::::::::::::::::


ANN ROSÉN (b. 1956 in Hörnefors) is the composer, musician and visual artist who began her career in the visual arts in the 1980s. She studied at Konstfack in Stockholm where she graduated with an M.F.A. in 1988. Since the 1990s, the artistic focus has been on music and sound art. The works have been performed at, among others, the Royal Opera House, the Modern Museum in Stockholm and the South Bank in London. Rosén has played in clubs in Berlin and London, participated in everything from underwater concerts to international festivals such as BIFEM in Australia and HCMF// in Great Britain. Rosén's art revolves around the exploration of interpersonal communication, how we can understand ourselves in relation to the outside world and the barriers that can arise between us. Her art can be described as the consequence of an action. Soundscapes and music emerge when graphite fuses with paper.

With her self-developed instrument and toolGraphite Barrier, where pen, paper and electronics are combined into an instrument with which Ann Rosén generates, performs and composes drawings and music.Dilate is an ongoing process that started in 2021 with a series of live-streamed concerts, Drawing Sessions, that resulted in the vinyl Dilate. When Ann Rosén works with images the sound controls the result, at each Drawing Session sounds and images are generated. Now she has expanded her palette with color, drawings have been processed and become paintings. The exhibition also shows the video-score Between, composed for the Polish ensemble Kwartludium.

During the exhibition period, Ann Rosén will generate and perform Dilate 2.0

The book Recycling the Work Process, which was released in 2023 and summarizes Ann Rosén's artistic process in the form of a graphic score, can also be viewed in the exhibition.


JON NICKLAS LUNDBERG (b. 1976 in Lund) is a multidisciplinary artist based in Malmö. His practice revolves around sound, but experimentally branches out into other media where he explores their potential for expression through sonic interweaving. He is interested in participatory transformative processes where definitions have to be re-evaluated, thereby bringing into focus urgent social and political issues. Jon Nicklas Lundberg has exhibited and performed his art nationally and internationally.

"Temporality is an Illusion" offers different perspectives on how we relate (or don't relate) to movement in space, commonly referred to as time. The audience is invited to take part in a participatory sound work and watch video documentation of the installation "Full Throttle!", a critique of environmental exploitation in space.

Jon Nicklas Lundberg has studied art and music-related subjects at Konstfack and Lund University. He has participated in international residencies and art projects, including Trans-Media-Akademie Hellerau e.V. (Dresden, Germany), Crawford College of Art & Design (Cork, Ireland) and Elektronmusikstudion "EMS" (Stockholm, Sweden). Parallel to this, he has received long-term residency support from the city of Lund for his exploratory project "Sound Sculpture lab". Currently, he is involved in the lecture and workshop series "1, 2, 3, Playtime", organized by Inter Arts Center (Malmö) and Region Skåne, a project where a selected group of artists explores the interaction between art, games and technology.


Welcome! • Välkommen!


DIGITALISEUM

Lodgatan 1

211 24 Malmö, Sweden

Email: info@digitaliseum.org

Phone: +46 (0)708 255 556


Opening Hours:

Wednesday & Thursday 17:00-19:00

Saturday 12:00-16:00

Tid och plats

Gratis inträde

Arrangörer

Medverkande

Ann Rosen, Jon Nicklas Lundberg